Skip to content Skip to footer

חובת פיקוח עליון ואישור הידרולוג לטופס 4

טופס 4 או בשמו המלא “טופס אישור אכלוס” הוא אחד האישורים הסופיים בתהליך הרישוי של פרויקט בנייה כלשהו. בתום הקמת המבנים ופיתוח השטח, על בעל היתר הבנייה להגיש בקשה לרשות המקומית לקבלת טופס המאשר את אכלוס הבניין (טופס 4). עם הגשת הטפסים לקבלת טופס 4 מתחיל הליך בדיקת המבנים, התשתיות והמערכות ההנדסיות שבו, על מנת לבדוק שהביצוע תואם להיתר הבניה שהתקבל ולוודא שהמבנה כשיר, ראוי ובטוח לאכלוס.
 

לאחרונה, רשויות מקומיות רבות ומכוני ההתעדה (תקן בניה ירוקה) מחמירות מאוד ומוודאות שביצוע המבנים והפיתוח אכן תואם להיתר הבנייה שהתקבל ולתוכניות אשר אושרו ברשות המקומית. כחלק מתהליך זה, אנו נדרשים, כמו שאר היועצים בפרויקט, להנפיק אישור הידרולוג עבור היזם לקבלת טופס 4 בפרויקטים אשר תוכננו על ידנו.

על מנת שנוכל לאשר את תאימות הביצוע לתכנון ואת כשירות המתקנים ההנדסיים שתוכננו על ידינו על היזם לזמן נציג ממשרדינו לביצוע סיור פיקוח עליון בעת ביצוע העבודות באתר (יש להעביר בקשה לפחות 3 ימים מבעוד מועד).
 

בטרם ביצוע סיור פיקוח עליון על היזם ומנהל הפרויקט ליצור קשר עם משרדינו ע”מ לוודא שהקבלן המבצע הזמין את החומרים והאביזרים הנדרשים לביצוע כפי שתוכנן על ידינו, וכן שיש בידיו את הציוד המתאים לביצוע התכנון בצורה מיטבית.
 

במהלך סיור פיקוח עליון נציג ממשרדינו מלווה את הקבלן בביצוע העבודות, מוודא שהחומרים, האביזרים והציוד המכני שבשטח מתאימים לביצוע העבודה; מוודא שהקבלן מכיר את התכנון ההנדסי ואת שיטות העבודה; מוודא שהתנאים באתר תואמים להנחות שנלקחו בשלב התכנון ובמקרה הצורך מעניק ייעוץ מקצועי לביצוע העבודות בצורה הטובה ביותר.
 במידה ולא הוזמן נציג ממשרדינו לביצוע פיקוח עליון במהלך העבודות לא נוכל להעניק אישור הידרולוג לקבלת טופס 4.

דילוג לתוכן