Skip to content Skip to footer

עיריית רמת גן שינתה מדיניות בנוגע לתוכנית ההידרולוגית

בפברואר 2021 שינתה הועדה המקומית לתכנון ובניה של עיריית ר”ג את מדיניותה בנוגע לאחוז השטחים המחלחלים הנדרשים בתכנון ההידרולוגי.
 
המשמעות העיקרית של שינוי המדיניות הינה שהיזם נדרש לתכנון הידרולוגי הכולל לפחות 15% שטחים מחלחלים.
 
אחת האפשרויות שהמדיניות מאפשרת במקום להותיר 15% שטחים מחלחלים בכל תת הקרקע של התוכנית, הינה ביטול 15% משטחי קומת מרתף 1- בלבד באזור החזית הפונה לרחוב, ובנוסף לתכנן מתקני החדרה והשהייה.
 
לחברת צוק הידרולוגיה ניסיון רב במתן פתרונות לניהול מי נגר והכנת תוכניות הידרולוגיה לפי דרישות הרשות ותקן בניה ירוקה במאות פרויקטים ברמת גן. במסגרת עבודתנו בפרויקטים הללו תכננו מתקני השהייה והחדרה רבים אשר תרמו ליזמים מבחינת הקטנת שטחים מחלחלים בשטח המגרש.

דילוג לתוכן