Skip to content Skip to footer

תיאור מקרה: פיצוי על אי ביצוע תוכנית לניהול מי נגר – מקרה הגדוד העברי, תל אביב

בשנת 2014 פנו למשרדנו יזמים שתכננו לבנות במסגרת תמ”א 38\2 (הריסה ובניה מחדש) שני מבנים מעל מרתף משותף ברחוב הגדוד העברי המצוי בסביבת התחנה המרכזית של תל אביב.
  המגרש, כמו רבים מהמגרשים באזור תל אביב היה מגרש קטן מימדים וצר מלהכיל מרתף חניה שיספק את דיירי הבניינים המתוכננים ולכן המרתף תוכנן על רוב שטח המגרש למעט שטחי הגינון של דירות הגן העורפיות.

לנוכח האילוצים ודרישות עיריית ת”א ותאגיד המים מי אביבים לניהול מי נגר ובניה משמרת מים, משרדנו תכנן ביוני 2014 שוחת ניקוז וקידוח החדרה בתחתיתו לעומק 24 מ’ בין כלונסאות דיפון שמטרתו להחדיר כ 30 מק”ש.

הקידוח קיבל את אישור רשות המים והפרויקט קיבל היתר בניה על בסיס פתרון זה.

אולם, לאור מידע שהצטבר במשך השנים באשר לחשש מפני נזק למבנה כתוצאה מביצוע קידוח החדרה כחלק מקיר הדיפון החליט מהנדס הבניין בשנת 2018 לאסור את הביצוע הקידוח בזמן ביצוע המרתף, מבלי לידע את ההידרולוג והבניין קם והושלם ללא פתרון החדרה ובניגוד לרישיונות וההיתרים.

באפריל 2021 בעת שהיזם הגיש בקשה לטופס 4, דרשה עיריית ת”א לקבל את אישור משרדנו לביצוע קידוח ההחדרה. אולם מאחר והקידוח לא בוצע, לא יכולנו לספק אישור זה, והיזם נותר ללא טופס 4 ומבלי יכולת לאכלס את הבניינים.

בשל המבוי הסתום אליו נקלע הפרויקט במשך מספר שבועות הגינו פתרון יצירתי. פנינו לרשות המים ועיריית ת”א והסברנו שמאחר וניהול מי הנגר מהווה בעיה אגנית ואיננו מוגבל בתחומי המגרש ניתן להתקין מערכת לניהול מי נגר במרחב הציבורי, במימון היזם, שתצמצם את מי הנגר באגן בחלופה שוות ערך לקידוח שלא בוצע.

לשמחתנו עיריית תל אביב הסכימה, לפנים משרות הדין, לכך שיזמי הפרויקט יפקידו ערבות בסך 100,000 ₪ לצורך התקנת מערכת חלופית לטיפול ב 30 מ”ק מי נגר באגן המקומי של רח’ הגדוד העברי.

יחד עם מחלקת התיעול של עיריית ת”א והיועץ המשפטי שלה אנחנו עמלים כיום על התקנת מערכת של “ארגזי חלחול” וקידוח החדרה בקרבת מקום שיתנו מענה לקידוח שלא בוצע.

ממקרה זה ניתן ללמוד מספר דברים:
* חובה לבצע את קידוחי ההחדרה שבהיתר
* יש לזמן את הידרולוג לביצוע פיקוח עליון ולידע אותו על כל בעיה או אילוץ
* לעיתים נדרש פתרון יצירתי למבוי סתום לטובת איכלוס הפרויקט
* יש לפצות את הרשות על אי ביצוע אמצעים לניהול מי נגר

דילוג לתוכן