Skip to content Skip to footer

ייעוץ הידרולוגי ורדיוסי מגן

משרדנו מספק ייעוץ וניתוח הידרולוגי במגוון רחב של נושאים:

ניתוח והערכות מפלסי מי תהום בהווה ובעתיד

מפלס מי התהום באקוויפר דינאמי ומשתנה במהלך עונות השנה, שינוי אקלים וכתלות במשטרי שאיבות מים באזור.משרדנו מבצע הערכות מפלס מי תהום לפרויקטים של בניה ותשתיות בשלבי התכנון. באמצעות מאגר נתונים רחב ורב שנתי של ניטור מפלסי מי התהום שיש בידינו, ניתן לספק תחזית מדויקת להבנת המפלס הצפוי בשלבי הקמת הפרויקט ובעתיד. יעוץ זה חיוני בכדי למנוע בעתיד חדירה של מים למרתפים / בעיות רטיבות / פגיעה ביסודות המבנה / פגיעה ברצפת מרתף ועוד.

ניתוח היתכנות לקיום הופעת מים שעונים

לתת הקרקע ישנן שכבות מסוימות העשויות להוליך מים בצורה טובה (למשל קרקעות חוליות) ושכבות קרקע בעלות כושר הולכת מים נמוך (למשל קרקעות חרסיתיות). בפרויקטים מסוימים אופן הופעת השכבות בתת קרקע מהווה תנאי מתאים לקיום של מים שעונים. מים אלה מחלחלים מפני השטח אך נעצרים בשכבות קרקע אטימות אשר מונעות מהמים להגיע אל האקוויפר האזורי. במקרים האלה נצפה לגוף מים הגבוה בצורה משמעותית מהמפלס הצפוי באקוויפר ובמנותק ממנו. משרדנו מספק במקרים אלה ייעוץ וניתוח של שכבות הקרקע, חישוב של נפח המים הצפוי ופתרונות לשאיבה וסילוק המים במקרה הצורך.

רדיוסי מגן

רדיוסי מגן נקבעו ע"י תקנות של משרד הבריאות בכדי להגן על איכות המים בקידוחים המשמשים להפקת מי שתייה. רדיוסי המגן מהווים רצועות הגנה לקידוחי מים. התקנות קובעות כי מסביב לקידוחי הפקת מי שתיה יהיו שלושה אזורי מגן: אזור מגן א', אזור מגן ב' ואזור מגן ג' (המכונים גם רדיוס מגן א', רדיוס מגן ב' ורדיוס מגן ג'). משרדנו מספק ייעוץ ומתן פתרונות לנושא ניהול מי הנגר והשפלת מי תהום בפרויקטים הממוקמים באזורי רדיוסי מגן כולל טיפול מול משרד הבריאות ורשות המים.

ייעוץ לנושא פשט הצפה של נחל

נחלי ישראל ויובליהם מהווים תשתיות ניקוז טבעיות ומרכזיות. עם זאת, אירועי גשם חריגים עשויים להוביל למצב של גאות בנחל וכתוצאה מכך הנחל עולה על גדותיו ומציף את סביבתו. פשט ההצפה הינו השטח העשוי להיות מוצף במקרים אלו. פרויקטים הממוקמים בתחום פשט הצפה של נחל נדרשים להתחשב בנתון זה בשלב התכנון והביצוע בכדי למנוע מקרים של הצפות העשויים לגרור פגיעה ברכוש ובנפש. בנוסף פרוייקטים הנמצאים בתחום פשט ההצפה נדרשים באישור רשויות הניקוז האחראיות לנחלים השונים לצורכי קבלת היתרים.

איפיון זרימות מים בתת הקרקע והולכת מזהמים

מי התהום מוזנים באמצעות משקעים ומי נגר המחלחלים אל תת הקרקע, זורמים דרך תצורות הסלע או הקרקע, דרך נתיבי זרימה מועדפים (סדקים), נקבוביות ואפילו דרך הסלעים עצמם. במקרים בהם אתר מסוים קרוב למוקד זיהום, שאיבות מי תהום בשילוב תנאי הקרקע מתאימים מאפשרים הסעה של מזהמים ממקור הזיהום לאתר. משרדנו עורך סקרים הידרולוגים ותכנון מערכי ניטור להבנת כיווני הזרימה בתת הקרקע, מהן ניתן להסיק על כיווני זרימת המים בתת הקרקע ועל זיהוי אפשרי של מקור הזיהום.

דילוג לתוכן