Skip to content Skip to footer

סקרים הידרולוגיים סביבתיים

מי התהום והמים העיליים בישראל הם משאב חיוני ביותר ורגיש מאוד לזיהומים, הפרעות בזרימה ובשפיעה ועלול ליצור מפגעי הצפות. משום כך, רשויות התכנון ומשרדי הממשלה האמונים על המים בישראל מחייבים יזמי נדל"ן, תעשיינים, חקלאים, תאגידי מים וביוב, תחנות כח, תחנות תדלוק ועוד, לבצע סקרים הידרולוגיים סביבתיים לפי תמ"א 1 ותמ"א  18/4 (תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק).

בסקרים אלו ההידרולוג בוחן את אזור הפרויקט ומנתח את הרגישות ההידרולוגית בסביבת הפרויקט ואת פוטנציאל הפרויקט לזהם את המים, בוחן הימצאות קידוחים להפקת מים בקרבת האתר (רדיוסי מגן) ומציג את האופן בו יש למנוע זיהום מי תהום.

הנחיות תמ"א 1 (נספח ב' – 3) לביצוע סקר הידרולוגי סביבתי והפקת "מסמך הגנה על מי תהום" לפי העניין ולפי המידע הקיים כוללים את הנושאים הבאים:

תיאור וניתוח נתוני רקע, מפות ונתונים נדרשים

 • מפות רגישות למי תהום
 • הצגת מקורות הזיהום ומיפויים, סקר היסטורי של השימושים בעלי פוטנציאל לזיהום מי תהום
 • פרוט סוגי המזהמים, כמות ופוטנציאל, מודל התפשטות הזיהום
 • ניתוח התווך המחדיר, ערכי יכולת החידור של הקרקע ומוליכות הידראולית במצבים שונים
 • אפיון האקויפר, עומק, כמות, איכות, זרימות
 • איתור מעיינות, נחלים וגופי מים באזור
 • סימון קידוחי מי שתיה ורדיוסי מגן
 • ניתוח ההשפעות הצפויות על מי תהום

הצגת פתרונות להגנת ולמניעת נזקים

 • טיפול מונע במזהמים
 • איטום פני השטח
 • איסוף תשטיפים, טיפול בהם וסילוקם
 • הצעת טכנולוגיות ופתרונות מתאימים לתנאי המקום

משרד צוק הידרולוגיה וסביבה ערך עשרות סקרים הידרולוגיים סביבתיים לטובת קידוחים מי שתיה של חברת מקורות; תחנת החשמל באשקלון; תחנות כוח סולאריות; לולים; רפתות; תחנות דלק; ומפעלים.

דילוג לתוכן