Skip to content Skip to footer

השפעת שינויי האקלים על משק המים

בעשורים האחרונים, כדור הארץ מתמודד עם שינויים ארוכי טווח של מזג האוויר והאקלים, כתוצאה מפעילות האדם ומשינויים טבעיים. שינויים אלו מוגדרים כ"שינוי האקלים", מושג שמתייחס בעיקר להשפעות של התחממות הטמפרטורה בכדור הארץ החל מהמהפכה התעשייתית. מלבד העלייה בטמפרטורה, שינוי האקלים מתבטאים בהקצנה של תופעות אקלימיות כגון בצורות ממושכות, סופות קיצוניות, שרפות ענק  או טמפרטורות גבוהות ונמוכות קיצונית, שעלולות להגיע לכדי משבר האקלים אשר יחריף בהדרגה. סוגיית שינויי האקלים נכנסה לתודעה הציבורית בעיקר משום שבניגוד לשינויי האקלים ההיסטוריים שעיצבו את אקלים כדור הארץ בעבר הרחוק ונגרמו ממקור טבעי, שינוי האקלים העכשווי נגרם בעיקר על ידי השפעות אנתרופוגניות – כלומר פעילות אנושית. שינוי האקלים, משפיעים בין השאר על המחזור ההידרולוגי- קרי מחזור המים בכדור הארץ. שינויים אלה מתבטאים בשינויים במפלס מי הים, במשטרי המשקעים, ובעקבות זאת גם בשינויים כימיים ופיזיקליים של המים על פני השטח ובמי התהום.  

השפעות שינוי האקלים על מחזור המים עלולות להביא לתוצאות הרסניות בעולם ובישראל בפרט. עלייה בתדירות ובחומרת שיטפונות, וירידה בהעשרה של מי תהום עלולים לגרום לנזקים כבדים לסביבה ולאדם. בשנים האחרונות אירועי שיטפונות והצפות חמורים פוקדים את ישראל בתקופת החורף, עם אבדות ברכוש ואף בחיי אדם. בנוסף, עלייה במפלס מי הים עלולה לגרום לתזוזת קו החוף מזרחה, להמלחה של מיליוני מטרים מעוקבים של מי שתייה מאקוויפר החוף, ולפגיעה במבנים חופיים, אתרי תיירות וארכיאולוגיה ולהצפות בישובים וערים הסמוכים לים. נוסף לגשמים, בצורות ארוכות, תהליכי מדבור והגדלת השטחים הבנויים עלולים לגרום לאיטום של הקרקע, מה שמונע חלחול, ולהצטברות כמויות עצומות של מי נגר  המעמיסים על מערכות הניקוז, מגדילים את סכנת השיטפונות כאשר הגשמים מגיעים. שינויי האקלים הצפויים באזורנו יתבטאו באירועי גשם עוצמתיים יותר, והתגובה של השטחים הבנויים תהיה בהגברת ספיקות השיא והנפחים של מי הנגר.

המשרד להגנת הסביבה פרסם תכנית הכוללת המלצות מפורטות לפעילויות כדי למנוע או למזער את רוב הפגיעות של שינויי האקלים בישראל והקמת גוף אשר יבדוק את מימוש ההתחייבויות השונות בנושא האקלים על ידי המשרדים השונים ויתאם ביניהם. לפני מספר שנים וועדת היגוי המורכבת מנציגי משרדי ממשלה וגופים הקרובים לנושא המים ואיכות הסביבה גיבשו מסמך עקרונות והנחיות לגבי נושאים של בנייה משמרת מים. בהסתמך על המלצות וועדת ההיגוי החל משרד השיכון, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, לחייב מתכננים בפרויקטים של תשתיות מהרמה הארצית ועד המקומית להתייחס ולהתחשב בנושא המים.

משרד צוק הידרולוגיה מתמחה בנושאי שימור מי הנגר ומספקים שירותי תכנון, יעוץ ופיקוח לרשויות, תאגידים ויזמים בנושאי בנייה משמרת מים, ניקוז ובהתמודדות עם האתגרים הסביבתיים, ההנדסיים והכלכליים אשר נגרמים בעקבות משבר האקלים והגידול באוכלוסייה.

דילוג לתוכן